Fix – Unable to remove this domain” error when you try to remove a domain from Office 365”

לא פעם נתקלתי במצב בו יש צורך להסיר Domain מ- Tenant מסויים ב- Office365 , למשל כאשר ה- Domain שוייך ל- Tenant ויש צורך לשייך אותו ל-Tenant אחר.

*מאמר זה מדבר על דומיין שהוא לא Federated

כאשר מנסים להסיר את הדומיין על ידי Powershell  מתקבלת ההודעה הבאה:

Unable to remove this domain” error when you try to remove a domain from Office 365

לא ניתן להסיר את ה- Domain אם קיימים אובייקטים ב- Office365 עם הסיומת של ה-Domain

  • משתמשים
  • קבוצות,
  • כתובת מייל
  • Skype Sip Address

ניתן להתחבר לפורטל ולבצע את ההסרה על ידי עריכת המשתמשים וכו… כמתואר –  פה

במקרה שלי  רציתי להסיר את כל  המשתמשים המשוייכים לדומיין  על ידי סקריפט.

:מחיקת כלל המשתמשים

לפני שמסירים את הדומיין יש לבדוק שקיים לפחות משתמש Global admin אחד עם סיומת Onmicrosoft.com במידה ולא קיים יש לייצר אחד כזה

התחבר ל- Office365  – Microsoft Azure Active Directory

פתח PowerShell עם Azure Active Directory Module for Windows PowerShell

Connect-MsolService

(אני אוהבת לעבוד עם ISE)

הכנס את המשתמש עם הרשאות ה- Global Admin עם דומיין Onmicrosoft.com

clip_image001

לפני שנבצע את המחיקה נעשה בדיקה שהפקודה אכן מחזירה רק את המשתמשים הנמצאים בדומיין הרלוונטי

:הרץ

(get-MsolUser | Where {$_.userprincipalname -like '*@Domain.co.il'})

image[6]

* יש לשנות את – Domain.co.il לשם הדומיין אותו מעוניינים להסיר.

לאחר שקיבלנו רשימה ובדקנו שהיא אכן מכילה את המשתמשים  הנמצאים רק בדומיין אותו אנחנו מעוניינים להסיר ניתן להמשיך ולהסיר את כלל המשתמשים.

הפקודה הבאה מסירה את כלל המשתמשים בענן שה- User Principal name שלהם זהה לשם הדומיין אותו מעוניינים להסיר.

1
2
3
4
$DomainName = "*@[YOUR DOMAIN FQDN]"
(get-MsolUser | Where {$_.userprincipalname -like $DomainName})|
 ForEach-Object { Remove-MsolUser -ObjectId $_.objectid –force
 write-host $_.userprincipalname 'was removed'}

*הכנס את שם הדומיין במקום: [YOUR DOMAIN FQDN]

🙂   בהצלחה

This entry was posted in Office365, Office365 -HE, PowerShell and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply